Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolati adatok

Adatkezelési és Szerződési Feltételek

T.Z.Gépkölcsönző, Adatkezelési és Szerződési Feltételei, 2023.03.01.-től!

1. Szerződő felek:

1.1. Bérbe adó T.Z.Gépkölcsönző Takács Zoltán E.V. Adószáma: 56991998-1-26 Székhelye:6723 Szeged Lőcsei u.12. (továbbiakban: Bérbeadó)

1.2. Bérlő azon magánszemély, vagy cég, aki bérbe veszi, kikölcsönözi a Bérbeadó által kínált gépet-gépeket, eszközt-eszközöket, és erről írásos megállapodást (Bérleti szerződést) köt a Bérbeadóval.(továbbiakban: Bérlő)

2. Adatkezelési hozzájárulás.

2.1. Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a személyes és/vagy céges adatait adatbázisába felvegye, személyi okmányairól és/vagy cégét igazoló iratairól fénymásolatot készítsen és azokat biztonságos helyen tárolja és megőrizze a jogszabályoknak megfelelően!

2.2. Bérlő hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségei bármelyikén, (e-mail, telefon, levelezési cím, stb.) a bérbeadó, számára az aktuális bérlettel kapcsolatos információkat, adatokat eljuttasson, valamint a későbbiekben, azokat marketing célokra pl. új termékek bevezetése, akciók stb. tájékoztatást nyújtson. Ez a hozzájárulás, a bérlő által kezdeményezett, e-mail, vagy postai ajánlott levél formában történő, írásos visszavonásáig érvényes.

3. Általános rendelkezések.

3.1. Az eszközök bérletére a jelen Adatkezelési és Szerződési Feltételek is vonatkoznak, a Bérleti Szerződésben meg nem határozott pontokban.

3.2.A szerződés tárgya olyan gépek, berendezések (továbbiakban: eszközök), amelyek Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy olyan szerződéssel vannak a birtokában, amely lehetővé teszi annak bérbeadását.

3.3. Az eszközök bérbeadása és egyéb szolgáltatás nyújtás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, melyhez a Bérbeadónak joga van alvállalkozó bevonására.

4. Az eszközök bérletének létrejötte.

4.1. Az eszközbérlés feltétele a regisztráció.

4.2. A bérleti szerződés az ajánlat elfogadásával és/vagy bérleti szerződés aláírásával és/vagy az eszköz átadásátvételével jön létre.

4.3. A szerződő felek a bérleti szerződésben kötelesek megállapodni a

– bérelt eszközökről

– teljesítés helyéről

– hozzáadott szolgáltatásokról (ha van ilyen)

– bérleti díjról, illetve, ha van ilyen, a hozzáadott szolgáltatások díjáról

– bérlet, illetve a hozzáadott szolgáltatások időtartamáról

4.4. Felek rögzítik, hogy jelen ASZF hatálya alá tartozik a felek által megkötött bérleti szerződésen túl a fenti eszközbérleti és egyéb szolgáltatásokra adott Bérbeadói ajánlat, amennyiben azt a Bérlő írásban elfogadta, illetve a fenti eszközbérleti és egyéb szolgáltatásokra adott Bérlői megrendelés, amennyiben Bérbeadó azt írásban elfogadta. Az elfogadott ajánlatot felek bérleti szerződésnek tekintik. Felek írásbelinek fogadják el az e-mail útján tett ajánlatot és elfogadást.

4.5. Ha a Bérlő nem személyesen jár el a bérleti szerződés létrehozásakor (regisztrál, fizet be kauciót, ír alá bérleti szerződést), abban az esetben köteles a Bérbeadó számára előre meghatározni írásban, e-mailben vagy elektronikus módon az általa meghatalmazott eljáró személyét. Ezen nyilatkozat alapján az eljáró személy a Bérbeadó felé igazolja személyazonoságát, és a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a meghatalmazó válik.

Az eljáró személy köteles minden a bérleti szerződéssel kapcsolatos /birtokába jutott/ okiratot, tájékoztatót a meghatalmazónak haladéktalanul átadni. Az eljáró személy meghatározását követően minden ügyviteléből, eljárásából fakadó Bérbeadót ért kárért és költségért a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

4.6. A bérleti szerződés határozott, vagy határozatlan időre jön létre. A határozott időre szóló bérleti jogviszony határozatlan időjűvé alakul át, ha a bérleti idő lejárta után Bérlő az eszközt Bérbeadó részére nem szolgáltatja vissza.

4.7. Az eszköz átadás-átvételét a „Bérleti szerződés (kölcsönözve)” című okirat igazolja, amely egyben teljesítésigazolásnak minősül.

4.8. A Bérleti szerződés aláírásával Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó az eszközöket, megtekintett, kipróbált és biztonságos állapotban adta át Bérlőnek, ismeri az eszköz és tartozékai rendeltetését, használatát, műszaki jellemzőit, a használattal kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint, hogy az eszköz rendeltetésszerű módon működik, és tiszta állapotban van.

4.9. Minőségi vagy mennyiségi kifogás esetén, annak tényét, a felek kötelesek a Bérleti szerződés mindkét példányán rögzíteni. Bérlő a Bérleti szerződés aláírását követően az abban meghatározott eszközökkel összefüggésben mennyiségi és minőségi kifogással nem élhet.

4.10. Bérlő felelősséget vállal azért, hogy a bérelt eszközt kizárólag arra kiképzett és annak üzemeltetésére jogosítvánnyal rendelkező személy használja, betartva a mindenkor hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, munkaegészségügyi, közúti forgalomban való részvétel esetén, a közlekedésrendészeti (KRESZ) előírásokat.

4.11. Az eszközök használatából adódó bármilyen kárért, sérülésért, balesetért, közúti bírságért a Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal, ezekért a Bérlő, a Bérleti szerződés teljes időtartama alatt, valamint az eszköz, Bérbeadó telephelyére való visszaérkezéséig és az ottani átadás-átvételéig felel.

5. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

5.1. A bérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult az eszközt bármikor megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni arról, hogy a Bérlő kezelőszemélyzete ismeri és betartja az eszköz használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat. Bérbeadó jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a bérletet, ha úgy ítéli, hogy annak további használata súlyos károsodást okozhat, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

5.2. Az eszköz meghibásodása esetén, Bérbeadó nem felel az eszköz állása következtében keletkezett károkért.

5.3. Bérbeadó a következő esetekben jogosult a hibajavítás felmerült költségeit – kiszállási díj, szerviz munkaóra díj, alkatrész, egyéb felmerült költségek – Bérlő felé kiszámlázni:

 – a hiba oka az eszköz nem rendeltetésszerű használata

 – a kiszállás során megállapítást nyer, hogy az eszköz működőképes, javítást nem igényel

 – a Bérlő által végzett telepítés során keletkezett a hiba

5.4.Bérbeadó előzetes szóbeli felszólítást követően, jogosult az eszközt elszállítani a Bérlő telephelyéről, vagy a munkavégzés helyszínéről, amennyiben a Bérlőnek lejárt határidőjű Bérleti szerződése van, és azt a Bérlő, a lejáratot követő egy napon belül nem rendezi. Mindez nem minősül birtokháborításnak.

5.5. Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat időszakosan felülvizsgálni.

6. Bérlő jogai és kötelezettségei

6.1.Bérlő teljes felelősséget vállal a bérelt eszközökért, annak átvételétől kezdődően, a kijelölt telephelyen történő hiba- és hiánymentes, tiszta állapotban történő visszaszolgáltatásáig.

6.2. Bérlő az eszköz átvételekor köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.

6.3. Bérlő jogosult és köteles az eszköz működését és használatát megismerni, azt a leírtak szerint rendeltetés-szerűen, a bérleti szerződésben meghatározott helyen használni. Ha az eszközt más helyszínen használja, köteles azt előzetesen bejelenteni Bérbeadónak. Köteles azt munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. Az eszközt harmadik személynek használatra át nem adhatja. Az ország területéről csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti ki. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti szerződésben rögzített bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja a Bérbeadót.

6.4. Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a Bérlő az eszközt nem jelölheti meg, és azon reklámanyagot nem helyezhet el. Amennyiben engedéllyel helyez el reklámanyagot, akkor azt a visszaszállítást megelőzően el kell távolítani. Ha a reklámanyag eltávolítás nem történik meg, vagy az eltávolítás után a felület szennyezett marad, úgy a Bérbeadó tisztítási díjat számol fel. A sérült vagy eltávolított, a gyártó által elhelyezett matricák, piktogramok, „T.Z.Gépkölcsönző”-s matricák/táblák, gravírozott TZ Xx leltári számozások  értékét és annak pótlási költségeit a Bérbeadó, a Bérlőre terheli.

6.5. Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérlő köteles gondoskodni, az eszköz telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről, és amennyiben van ilyen, az azzal járó költségek, díjak megfizetéséről (pl.területhasználati díj, stb.).

6.6. Bérlő a Bérleti szerződés aláírásával igazolja, hogy a bérelt eszközök szakszerű kezelésére ki lett oktatva, megfelelő balesetvédelmi tájékoztatást kapott. Az eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően fogja használni, ott, ahol a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi, és környezeti feltételek biztosítottak. Garantálja, hogy az eszközt, csak megfelelő szaktudással, igazolható képzettséggel rendelkező kezelőszemélyzet használhatja. Vállalja, hogy a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokra a kezelő személyzetet kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.

6.7. Bérlő kötelezi magát a kezelési utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésére saját költségén, és a karbantartás dokumentálására. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó javítási és tisztítási költségeket Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni.

6.8. A rendszeres karbantartásba a következő feladatok elvégzése tartozik: a berendezés szerkezetének ellenőrzése szemrevételezéssel, kenőhelyek zsírozása, fény- és hangjelzések ellenőrzése, biztonsági elemek ellenőrzése (korlátok és elemei, vész gomb, stop gomb, stb.).

6.9. Az eszköz használata során harmadik személynek/félnek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.

6.10. A bérelt villamos eszközöket, csak bevizsgált, hatásos és szabványos érintésvédelemmel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni. Az eszközöket kizárólag áramvédő relével vagy áramvédő kapcsolóval ellátott, biztosított hálózatról üzemeltetheti, annak jogszabályok szerinti ellenőrzése a Bérlő feladata. Bérlő kérésére sem lehet kikapcsolni az emberi életet és biztonságot jelentő kapcsolót (pl. FI-relé)

6.11. Az eszköz bármilyen meghibásodása vagy működési hibája esetén Bérlő köteles a Bérbeadót szóban haladéktalanul, majd 24 órán belül írásban is értesíteni. (Hibabejelentő telefonszáma: +36703168403, email: tzgepkolcsonzo@gmail.com). Abban az esetben, ha a Bérlő tovább használja az eszközt, miközben nem kielégítő az állapota, kizárólagosan Bérlő felelőssége minden olyan kár, veszteség vagy baleset bekövetkezése, mely közvetve vagy közvetlenül ez okból származik. Amennyiben az eszköz Bérlőnek felróható okból sérül, úgy a Bérbeadó jogosult a javítás költségét, továbbá a javítás idejére jutó bérleti bevétel kiesését a Bérlő felé érvényesíteni.

6.12. Az eszköz javíthatatlan károsodása, megsemmisülése, eltulajdonítása esetén Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni Bérbeadót, és megfizetni az eszköz bérleti szerződésben meghatározott pótlási-forgalmi értékét.

6.13.Bérlő gondoskodik saját költségén az eszköz ki- és visszaszállításáról. Ha a Bérlő Bérbeadótól szállítást is igénybe vesz, úgy Bérlő kötelezettsége Bérbeadót írásban értesíteni a visszaszállítás időpontjáról, helyéről és az átadó személyéről. A bérleti szerződés, az eszköz, Bérbeadó telephelyére történő visszaérkezéséig és az ottani átadás-átvételig, valamint a bérleti szerződés lezártág és az azt követő teljes elszámolásig tart.

6.14.Szállítási költség kerül felszámításra akkor is, ha

– a szállítást előző nap 11:30 óráig nem mondta le,

– a szállító jármű a megrendelésnek megfelelően elindult az eszközért és útközben történik a lemondás,

– a Bérlő nem teszi lehetővé az eszköz átadását/visszaszállítását (pl. Bérbeadó számára az építési területre, eszköz kihelyezési területére történő bejutást akadályozza, vagy nincs előkészítve a terület a fel-lerakodáshoz, telepítéshez, vagy nincs jelen a megrendelő részéről senki stb.), vagy

– a Bérlő hibájából nem megfelelő eszköz kerül kiszállításra. A meghiúsult ki- és beszállítás költsége a Bérlőt terheli, továbbá a meghiúsult visszaszállítás esetén az eszköz bérleti díj fizetése továbbra is fennáll.

11:30 óra után, de még rakodás előtt lemondott szállítás esetén a Bérbeadó „kiállási díj”-at jogosult felszámolni.

6.15. Bérlő köteles az általa előzetesen megadott helyen és időpontban biztosítani az eszköz átvételét. Bérbeadó jogosult „szállítás-várakozási díj”-at számlázni, amelyet a Bérlő köteles megfizetni, ha a szállítónak fel- vagy lerakodáskor több mint 30 percet kell várakoznia. Az elszámolás alapja minden megkezdett óra.

6.16. Bérlethez kapcsolódó szállítási tevékenységekhez köthető előre nem meghatározható extra költségek, daruzás, kézi rakodás a Bérlőt terhelik.

6.17. Amennyiben a szállítás a Bérbeadó hibájából hiúsul meg, úgy Bérbeadó köteles ezt a fuvart díjmentesen pótolni.

6.18. Bérlő vagy az általa megbízott személy az eszköz visszavételekor jelen kell legyen. Ha visszavételkor Bérlő nem biztosít Átadó személyt, a visszavételi jegyzőkönyv a Bérbeadó részéről akkor is felvételre kerül. Ebben az esetben a jegyzőkönyvben foglaltakat Bérlő aláírása nélkül is elfogadottnak tekinti a Bérbeadó, és a Bérlőt terheli a jegyzőkönyvben foglalt hibákért, hiányosságokért a felelősség. A Bérbeadó lehetőséget biztosít a Bérlőnek a jegyzőkönyvbe felvett hibák 2 munkanapon belüli megtekintésére, az előzetesen megadott telephelyén.

6.19. Bérlő köteles az eszközt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszállítani. Amennyiben bármilyen takarításra, tisztításra szükség van az újra bérbeadás megteremtéséhez, a Bérbeadó eszköztisztítási díjat számol fel.

6.20. Bérlő köteles jelezni a bérbeadás előtt, ha az eszközöket veszélyes anyagokkal érintett környezetben kívánja használni. Ebben az esetben az eszközök veszélyes anyagtól történő mentesítéséért a Bérlő felelős (pl. azbeszt, savas-lúgos környezet stb.). Amennyiben a Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a tisztítási díjat, a veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos költséget és a kiesett „bérleti díjat” kiszámlázni.

6.21. Bérlőnek kötelessége az árajánlatban, bérleti szerződésben, ASZF-ben megadott, telepítéshez szükséges feltételeket biztosítani.

7. Bérleti díj, fizetési feltételek

7.1. Bérlő a bérelt eszközért, Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. Határozott időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és a szerződés emiatt határozatlan időjűvé alakul át, Bérbeadó jogosult a bérleti szerződésben meghatározott, 24 órás bérleti díj felszámítására, az eszköz visszaszolgáltatásáig, átadás-átvételéig. Amennyiben a bérleti szerződésben rögzített időtartam előtt történik az eszköz visszaadása, a bérleti díj nem kerül visszatérítésre.

7.2. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj nem kerül visszatérítésre, ha a bérbe vett eszközt Bérbeadótól független okok miatt nem tudja használni.

7.3. A bérleti díj fizetése, előre, az eszköz kivitelekor készített számla alapján kell történjen.

7.4. A számlák késedelmes megfizetése esetén Bérbeadó jogosulttá válik a Ptk.6:155.§ szerinti késedelmi kamatra (mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összege) és minimum 55 EUR behajtási költségátalány felszámítására.

7.5. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettséget nem teljesíti és ezért a behajtás érdekében Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő adatainak továbbítására követeléskezelő részére. A Bérbeadó Bérlőre áthárítja a követeléskezeléssel kapcsolatos költségeket.

8. Letéti díj-Kaució

8.1. Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott letéti díjat-kauciót (továbbiakban kaució) fizeti Bérbeadónak.

8.2. Bérlő által megfizetett kaució, a Bérbeadó valamennyi követelése biztosítékául szolgál. A kauciót a Bérbeadó, a Bérlő külön megkérdezése nélkül felhasználhatja, amennyiben a Bérlő, a bérleti díj és járulékai fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, avagy a gép károsodik, elvész, vagy megsemmisül. A kaució részbeni vagy teljes felhasználása esetén, a Bérlő köteles azt 1 napon belül eredeti összegre feltölteni. Ennek elmulasztása esetén, Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.

8.3. Bérlő nem jogosult fennálló tartozásait a kaució keretből rendezni.

8.4. A bérelt eszközök hiánytalan, sérülésmentes és tiszta állapotban történő visszaadása esetén, a kaució a Bérlőnek kamatmentesen visszajár, feltéve, hogy a Bérlőnek bérleti díj tartozása nincs.

8.5. Bérbeadó a bérelt eszközök átadását, a kaució megfizetésétől teszi függővé.

9. Felelősség, felelősségkorlátozás

9.1. Amennyiben a Bérlő vagy az általa megbízott szervezet/személy végzi a szállítást, a szállítási, rakodási tevékenység minden felelőssége Bérlőt terheli. Ha a Bérlő nem megfelelő szállítási járművel áll ki, a Bérbeadó megtagadhatja a szállítást.

9.2. A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik félnél merül fel, az eszköz hibája, vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége, vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó nem vonható felelősségre közvetett károkért. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

10. A bérleti szerződés megszűnése

10.1. A határozott időre kötött bérleti szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem alakul át határozatlan időjűvé.

10.2. A határozatlan idejű szerződés az eszköz, a Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásával szűnik meg.

10.3. A bérleti szerződés az eszköz visszaadásának időpontjáig szól, melyet a „Bérleti szerződés (lezárt)” című okirat igazol, és egyben visszavételi jegyzőkönyvnek minősül. A visszavételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a visszavétel időpontját, az eszköz műszaki állapotát, tartozékait, az esetleges hiba- és hiányjegyzéket.

10.4. A Bérbeadó szóbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és elszállíthatja a bérleti tárgyát képező eszközt, ha a Bérlő megsérti a bérleti szerződés és/vagy az ASZF rendelkezéseit, vagy ha a Bérlő felszámolás alá kerül, vagy megszűnik. Ebben az esetben a Bérlő nem

akadályozhatja meg az eszköz elszállítását. Biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, építési vagy használati területre, ahol az eszköz található, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak. Védelmi eszközök pl. kerítés elszállítása következtében keletkező veszélyforrás megszüntetése, a Bérlő feladata, annak költségei nem terhelik a Bérbeadót.

10.5. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ezért behajtás érdekben Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő adatainak továbbítására a követeléskezelő részére (természetes személynél: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, vállalkozás esetén: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail elérhetőség). A követeléskezelő cég a Bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezéséig (peres, peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli a rá vonatkozó jogszabályok és saját belső szabályai alapján, amelyért felelősséget a bérbeadó nem vállal. Bérbeadó önálló belső adatkezelési szabályozással rendelkezik, amelynek publikus részei megtekinthetőek a weboldalon www.tzgepkolcsonzo.hu, valamint személyesen a Bérbeadó telephelyén.

11. Záró rendelkezések

11.1. A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó. A bérleti szerződésben és jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.2. Reklamáció esetén Bérlő forduljon a Bérbeadó ügyvezetéséhez. Esetleges peres eljárásban a szegedi bíróság jár el.

11.3. Jelen Adatkezelési és Szerződési feltételek a Bérbeadó weblapján elérhető: https://www.tzgepkolcsonzo.hu

12. Külön tájékoztatás

12.1 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

12.2 Bérlő garanciát vállal azért, hogy a robbanómotoros gépekbe, kizárólag a rendeltetésszerű használathoz előírt, a bérbeadó által meghatározott oktánszámú, prémium üzemanyagot tankolja és ezt közvetlenül a használat napján, csakis minőségi üzemanyagot árusító, OMV benzinkútról szerzi be. A vásárlásról szóló számlát-bizonylatot, a gép visszahozatalakor a bérbeadónak átadja-bemutatja. Az üzemanyag minőségét, tisztaságát a bérbeadó akár kamerával és oktánszám-mérővel is ellenőrizheti. Rendellenesség, az üzemanyag rendszer tisztíttatása miatt, letéti díj vesztéssel járhat! Az odahaza, hetek-hónapok óta tárolt üzemanyag, sajnos nem használható fel, a kicsapódó vegyi anyagok miatt! Foglaláskor előre kell jelezni a tervezett üzemanyagszükségletet és a kölcsönzőben a bérbeadó külön költségtérítés fejében biztosít a gép használatához szükséges üzemanyagot.

12.3 Az eszközök, gépek kiadásakor és a visszahozatalakor, a rakodás, gépjárműbe való be, valamint kiemelés, a szállítást megelőző biztonságos rögzítés, minden esetben a bérlő feladata. A bérlő feladata, olyan emberi segítséggel, rögzítő hevederekkel és szállító járművel érkezni, akivel és amivel ezt meg tudják önállóan, oldani. Valamint előre tervezni, a kölcsönözni kívánt eszköz méreteit, súlyát, illetve a szállító jármű adottságait illetően. A kölcsönző bérbeadó személyzete, ezen feladatok elvégzésére, nem áll rendelkezésre.

Sütik

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

További információk